Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt

Thứ hai - 26/03/2018 21:58

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt
Ngày Lễ Lá hằng năm là ngày Giới trẻ Thế giới và cũng là ngày Giới trẻ giáo phận Bùi Chu. Năm nay, ngày này của các bạn trẻ được tổ...
Ngày Lễ Lá hằng năm là ngày Giới trẻ Thế giới và cũng là ngày Giới trẻ giáo phận Bùi Chu. Năm nay, ngày này của các bạn trẻ được tổ chức tại các giáo hạt trong toàn bộ giáo phận Bùi Chu. Nhờ sự quan tâm của Đức cha giáo phận, quý cha quản hạt, quý cha đặc trách giới trẻ tại các giáo hạt, các bạn trẻ các giáo xứ đã tích cực về tham gia đại hội và mừng Lễ Lá, bổn mạng của các bạn tại một giáo xứ được chọn trong giáo hạt của mình. Xin được giới thiệu một số hình ngày ngày Đại hội Giới trẻ tại các giáo hạt trong toàn giáo phận:

Giáo hạt Quỹ Nhất:
 
Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 2

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 3

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 4

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 5

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 6

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 7

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 8

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 9

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 10

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 11

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 12

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 13

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 14

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 15
 
Giáo hạt Phú Nhai:
 
Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 16

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 17

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 18

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 19

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 20

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 21

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 22

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 23

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 24

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 25

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 26

Giáo hạt Báo Đáp:
Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 27

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 28

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 29

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 30

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 31

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 32

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 33

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 34

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 35

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 36

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 37

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 38
Giáo hạt Tương Nam:
Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 39

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 40

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 41

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 42

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 43

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 44

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 45

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 46

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 47


Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 48

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 49

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 50

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 51

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 52

Giáo hạt Quần Phương:
Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 53
 
Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 54

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 55

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 56

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 57

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 58

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 59

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 60

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 61

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 62

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 63

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 64

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 65

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 66

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 67
 
Giáo hạt Ninh Cường:
Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 68

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 69

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 70

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 71

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 72

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 73

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 74

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 75

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 76

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 77

Giáo hạt Kiên Chính:
Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 78

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 79

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 80

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 81

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 82

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 83

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 84

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 85

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 86

Giáo hạt Tứ Trùng:
Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 87

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 88

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 89

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 90

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 91

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 92

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 93

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 94

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 95

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 96
Giáo Hạt Thức Hóa:
Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 97

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 98

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 99

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 100

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 101

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 102

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 103

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 104

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 105

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 106

Hình ảnh Đại Hội Giới Trẻ Tại các Giáo hạt - Ảnh minh hoạ 107
 Từ khóa: thế giới, ngày lễ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây